Soğuk Hava Deposu İLANI

Soğuk Hava Deposu İLANI

İHALE DÖKÜMANI İÇİN TIKLAYIN

İLAN

 

 

Meriç Belediye Başkanlığına ait Büyükdoğanca Mahallesi, Artezyen Caddesi, Meriç/Edirne adresinde olan tapuda 49 Ada, 118 Parsel de bulunan 980 m³ lük Soğuk Hava Deposu, 28/04/2022 Perşembe günü saat: 11:00 de Meriç Belediyesi Salonunda Encümen huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile aylık 5.000,00 TL bedelle tarım amaçlı tüzel kişiliklere, 06/04/2022 tarih ve 2022/24 Karar Nolu Meclis Kararına göre on yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

 1. İhale Dökümanı Belediye Fen İşlerinde bedelsiz olarak görülebilir.

 2. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez.

 3. İhaleye katılabilmek için;

  a) Kanuni ikametgah sahibi olmak. (İkametgah belgesi, adres beyanı)

  b) Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

  c) Geçici Teminat veya mektubu

  d) Başkası adına ihaleye girecekler için noter tasdikli vekaletname

  e) Tüzel kişiler için oda kayıt belgesi, tüzel kişiliği temsilen noter onaylı yetki belgesi

  getirilecektir.

 4. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noter onaylı vekaleti olmayanlar ihaleye katılamazlar.

 5. Belediyeye borcu olanlar ihaleye giremezler.

 6. İhaleye katılacak kişiler istenilen belgeleri Belediye Fen İşlerine teslim etmek zorundadır. saatten sonra başvrular kabul edilemez.

 7. 2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde beliritilen kişiler ihaleye katılamaz. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde ihale iptal edilir.

 8. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbestttir. İhaleyi yapmama kararı kesindir.

 9. İhale şartnamesi hükümleri ihaleye katılacaklar için geçerlidir.

 10. İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim, harç ücret ve bunun gibi masraflar taşınmazı kiralayana aittir.

 11. Soğuk Hava Deposunda bulunan su ve elektrik abonelikleri ihale üzerinde kalan tüzel kişi tarafından üstlenilecektir.

 12. Soğuk Hava Deposu olduğu gibi teslim alınarak yapılacak onarım ve tadilatların masrafı Belediye Başkanlığımıza haber verilerek tüzel kişi tarafından yapılacaktır.

 13. Kira bedeli; bir yıllık peşin olmak üzere her yıl TUİK‘in açıkladığı Aralık ayı oniki aylık ortalaması kira artış oranı olarak uygulanacaktır.

 14. İş bu şartname 14 maddeden geçerli olup, uyuşmazlık halinde 2886 Sayılı kanun hükümleri ve Uzunköprü Mahkemeleri yetkilidir. 12/04/2022

 

 

 

 

Erol DÜBEK

Belediye Başkanı